top of page

Artistes

Artistes Exposés (2013-2017) 

Keita Mori

Kyoko Sugiura

Yasuaki Onishi

 

Juliette Mogenet

 

Takeshi Sumi

 

Akiko Hoshina

 

Atsunobu Kohira

 

Boris Raux

 

Maki Ueda

 

Laura Buttons

 

Diane-Laure Souci

Rieko Tamura

 

Yu Hirai

 

Mami Kiyoshi

 

Ayako Takaishi

 

Iku Kageyama

 

Asami Nishimura

 

Charlotte Schnabl

 

Tim Woodward 

Taro Izumi

*des projets en collaboration inclus

bottom of page